3 comments

  1. Chúa không cho phép thề nhưng cũng giống như lời thề tôi xin nói lên một điều quả thật các vị giáo dục con cháu của các vị quá tốt . Không còn gì để nói .

    1. Wonton Kabar olmo de6 cinoli c6n carne.

  2. Lynn Smith
    Anne Smith Brandenburg

Leave a Reply