3 comments

  1. Chúa không cho phép thề nhưng cũng giống như lời thề tôi xin nói lên một điều quả thật các vị giáo dục con cháu của các vị quá tốt . Không còn gì để nói .

    1. Wonton Kabar olmo de6 cinoli c6n carne.

  2. Lynn Smith
    Anne Smith Brandenburg

Leave a Reply to Carole Smith Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.